โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กหมู่ที่ ๓ เลขที่ E ๐๑/๑๕๕๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กหมู่ที่ ๓
ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ถึงเขตบ้านดู่
อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์, บ้านหนองเม็กหมู่ที่ ๓ , บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ และบ้านหนองแฮ หมู่ที่ ๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ E ๐๑/๑๕๕๖

Share on Line
Share on Pinterest