ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

Share on Line
Share on Pinterest