ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำหนองเม็ก ภาค ค. (สัมภาษณ์)

Share on Line
Share on Pinterest