การติดตามสังเกตุการณ์โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest