กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน ทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิดของประชาชนและสังคม

 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  • งานบริหารงานบุคคล 
  • งานบริหารทั่วไป 
  • งานบริหารการศึกษา 
  • งานวางแผนการศึกษา 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  • งานส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
  • งานส่งเสริมประเพณี  และวัฒนธรรม
  • งานส่งเสริมด้านศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภท
  • งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 งานกิจการงานสถานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest