thumbs
นายทินกร ปิดตังนาโพธ์
ประธานสภา อบต.หนองเม็ก
thumbs
นายบาคาร มีมาก
รองประธานสภา อบต.หนองเม็ก
thumbs
นายบัญเทิง ปะวะเท
เลขานุการสภา อบต.หนองเม็ก
thumbs
นายประถม ปะทานัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
thumbs
นางสมบัติ รามไธสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
thumbs
นายเกษม มีมาก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
thumbs
นายสมพร ทับสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
thumbs
นายทองปักษ์ มิสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
thumbs
นายฉลอง แก้วอมร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
thumbs
นายสมบูรณ์ ญาติไธสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
thumbs
นายพัดสา บรูภักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
thumbs
นางนุชนภา แหล่ป้อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
thumbs
นายวีระศักดิ์ ปะธิเก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
thumbs
นายวัชรศักดิ์ ปะพะลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
thumbs
นางหนูลา ปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
thumbs
นายวิชัย ทองดวง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
thumbs
นายบันเทิง ปะวะเท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
thumbs
นายสุรศักดิ์ ณะสีแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
thumbs
นายอำนาจ อาตขันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
thumbs
นายสามารถ ปะการะโต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
thumbs
นายณรงค์ชัย พรดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
thumbs
นายเกยูร ปุผาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
thumbs
นางสาวสฤษดิ์ตา คำสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
thumbs
นายรมย์รวินท์ สุดชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
thumbs
นายผล ทบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
thumbs
นางบุญร่วม ประวันนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
thumbs
นายวิลัย ปะธิเก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
thumbs
นายสามัญ ทำนานอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
thumbs
นายสนิท จันดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

Share on Line
Share on Pinterest