thumbs
นางสาววิไรวรรณ พรมมากุล
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา
thumbs
จ่าเอกถาวร ทองโท
นักวิชาการศึกษา
thumbs
นางลำดวน แสนคำ
นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)
thumbs
นางสายชล ญาติไธสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดราษฎร์สามัคคี
thumbs
นางสาวรุ่งนภา ทบประดิษฐ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
thumbs
นางแสงจันทร์ ทองดวง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองเลา
thumbs
นางบรรยง ปะวะโก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านเหล่าอีหมัน
thumbs
นางทองเพียร ลาดเหลา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านเหล่าอีหมัน
thumbs
นางอณัญตญา พูนรัตนทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเม็ก
thumbs
นางอรัญญา ประทุมตะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดธรรมาภิรตาราม
thumbs
นางพรรณี ปะวะเท
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองเลา
thumbs
นางวิภัติ จันดา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดราษฎร์สามัคคี
thumbs
นางแพงศรี ปะวะเล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านเหล่าอีหมัน
thumbs
นางวิไล เสียงใส
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดธรรมาภิรตาราม
thumbs
นายเศรษฐสิทธิ์ พันวอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
thumbs
นางนิภาพร อรัญชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษาฯ
thumbs
นางสุทธิดา ดงเทียมสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Share on Line
Share on Pinterest