ชื่อ
: นายธงศักดิ์ มิสา
ตำแหน่ง
: สมาชิก อบต.หมู่ 20