ชื่อ
: พันจ่าเอกโชคอำนวย เชิดชู
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย