ชื่อ
: นางจินตนา สุปะโกสังข์
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)