ชื่อ
: นายวิญญู ลาดเหลา
ตำแหน่ง
: รองปลัด อบต.หนองเม็ก