ชื่อ
: นางสาววิไรวรรณ พรมมากุล
ตำแหน่ง
: รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา