ชื่อ
: นางแพงศรี ปะวะเล
ตำแหน่ง
: ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านเหล่าอีหมัน