ชื่อ
: นางสาวรุ่งนภา ทบประดิษฐ์
ตำแหน่ง
: ครูวิทยฐานะชำนาญการ