ชื่อ
: นางจารุณี ไตรยวงค์
ตำแหน่ง
: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ