ชื่อ
: นางสาวนัชนนท์ ปะวะโก
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน