ชื่อ
: นางอนงค์ ปะธิเก
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ