ชื่อ
: นางพิสมัย จัตตุประสาร
ตำแหน่ง
: รองนายก อบต.หนองเม็ก