ชื่อ
: นายบุญเศียร ปะโมนะตา
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านหมากหม้อ หมู่ที่ 6