ชื่อ
: นายคมคาย เขตชมภู
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชาดน้อย หมู่ 10