ชื่อ
: นายฤกษ์ชัย เพียรอดวงษ์
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองแหน หมู่ 12