ชื่อ
: นายเฮียง ปะโมทะโก
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโนนเกษตร หมู่ 13