ชื่อ
: นายนรงค์กร ตะทาดวง
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเม็กใหม่พัฒนา หมู่ 17