ชื่อ
: นายอดุลย์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองเลาพัฒนา หมู่ 18