ชื่อ
: นายพิทักษ์ อันชำนาญ
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยค้อ หมู่ 19