ชื่อ
: นายบาคาร มีมาก
ตำแหน่ง
: รองประธานสภา อบต.หนองเม็ก