ชื่อ
: นายบัญเทิง ปะวะเท
ตำแหน่ง
: เลขานุการสภา อบต.หนองเม็ก