ชื่อ
: นางแสงจันทร์ ทองดวง
ตำแหน่ง
: ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองเลา