ชื่อ
: นายสมพร ทับสุวรรณ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3