ชื่อ
: นายพัดสา บรูภักดิ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5