ชื่อ
: นายวีระศักดิ์ ปะธิเก
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7