ชื่อ
: นางวิภัติ จันดา
ตำแหน่ง
: ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดราษฎร์สามัคคี