ชื่อ
: นายรมย์รวินท์ สุดชา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13