ชื่อ
: นางประภารัตน์ ปะวันนัง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18