วันที่ หมวดหมู่ รายการ
8 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เต้นผ้าใบพร้อมขาเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำโซล่าเซล บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากหม้อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเหล่าอีหมัน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแฮดน้อย หมู่ที ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเลาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแหนแหน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านเม็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ ที่ กม ๗+๙๖๐ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ที่ กม.๐+๓๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ที่ กม.๐+๓๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ ที่ กม ๗+๙๖๐ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน)ในเขตตำบลหนองเม็ก ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest