วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 มิ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อต้นทองอุไรเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีบรมราชาพิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการอบรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล(ครั้งที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการอบรมรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (ครั้งที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดตั้งและดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้าประดับ ใช้ในการประดับ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภคตามโครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (รถโดยสารไม่ประจำทาง) เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องของภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจสอบสภาพรถพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 9811 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเกษตร หมู่ท่ี่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยการยกร่องพูนดินเป็นรูปถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยการยกร่องพูนดินเป็นรูปถนนพร้อมลงลูกรัง ม.7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest